Polityka prywatności

Opisujemy w tym dokumencie sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę w związku z pośrednictwem przy zamawianiu taksówek iCar przez telefon (w tym w sposób zautomatyzowany), przy pomocy Aplikacji oraz Strony internetowej służących do zamawiania taksówek. Podajemy również Państwa prawa związane z tym przetwarzaniem przewidziane przepisami RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
F.T.TAXI S.C Sławomir Raś, Dariusz Czerwiec
ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków

Zapraszamy do kontaktu pocztą elektroniczną na adres biuro@icartaxi.eu

Wykonanie usługi pośrednictwa przy zamówieniu taksówki
Korzystamy z Państwa danych osobowych głównie po to żeby przekazać do zrealizowania złożone przez Państwa zamówienie taksówki. Pośredniczymy między Państwem a kierowcami taksówek - na zlecenie których wykonujemy pośrednictwo w zamówieniu przewozu u taksówkarzy wykonujących usługę pod szyldem iCar. Państwa dane osobowe są potrzebne do przekazania zamówienia do taksówkarzy i realizacji tego pośrednictwa. Chcemy również nadzorować i kontrolować jakość przekazanego zamówienia. Posiadanie tych danych umożliwia nam również bezpieczny szybki i sprawny kontakt z Państwem – również w sposób zautomatyzowany – przy przekazywaniu zamówień i załatwianiu innych zgłoszeń związanych z zamówieniem.

Doskonalenie zamówień telefonicznych, Aplikacji i Strony
Przetwarzamy Państwa dane również w celu polepszania, wykrywania i usuwania błędów przy przekazywaniu zamówień, wprowadzania nowych funkcji do Aplikacji i Strony oraz wzmacniania ochrony Użytkowników Aplikacji i Strony.

Kontrola Użytkownika Aplikacji nad realizacją usługi przewozu
Dane związane z Państwa przejazdami przekazanymi do taksówkarzy przez Aplikację mają zapewnić kontrolę przewozu i wgląd w historię przewozów.

Oszacowanie i wykonanie płatności za przewóz
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Strony i Aplikacji daje możliwość oszacowania płatności za przewóz.

Zabezpieczenie roszczeń
O ile dopuszczą się Państwo łamania przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, bądź rażąco naruszą Państwo postanowienia regulaminu korzystania z Aplikacji, to Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu uniemożliwienia w przyszłości przekazania zamówienia taksówki. Dane związane z przewozami są też przetwarzane przez Administratora na potrzeby ew. dochodzenia Państwa roszczeń jak i roszczeń Taksówkarza lub Administratora oraz na potrzeby rozpatrzenia reklamacji.

Komunikacja informacji o charakterze marketingowym
O ile wyrażą Państwo dobrowolną, odrębną zgodę, to Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu dostarczania informacji marketingowych, w tym o promocjach, o nowych usługach i funkcjach realizowanych przez Stronę i Aplikację.

Administrator nie wykorzystuje Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Jakie macie Państwo Prawa?

Przysługuje Państwu:

Prawo do uzupełnienia lub sprostowania danych osobowych
Na Państwa życzenie Administrator poprawi nieprawidłowe dane osobowe oraz zmieni dane niekompletne, albo nieaktualne.

Prawo dostępu do danych osobowych
Na Państwa życzenie Administrator udzieli dostępu do Państwa danych osobowych, przekaże kopię tych danych, potwierdzi przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz inne informacje, jeżeli ma taki prawny obowiązek.

Prawo do przenoszenia danych osobowych
Mają Państwo prawo do uzyskania swoich danych osobowych, które trafiły do Administratora od Państwa. Mogą Państwo również wskazać innego administratora, któremu mamy te dane przekazać.

Prawo do złożenia sprzeciwu związanego z przetwarzaniem danych osobowych
Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym co do danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionych prawnie interesów Administratora, jak też sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych lub ich usunięcia
Mogą Państwo zażądać od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym jeżeli zachodzą określone prawem okoliczności nie pozwalające spełnić tego żądania, to Administrator poinformuje o tym Państwa. Mają Państwo prawo zażądać od Administratora usunięcia danych osobowych, przy czym, jeżeli zachodzą zdefiniowane przez prawo okoliczności pozwalające na dalsze przetwarzanie, to Administrator powiadomi Państwa o tym. Zgodnie z prawem, dla wykonania nakazanych przez prawo obowiązków lub dla zabezpieczenia Administratorowi możliwości wykazania i dochodzenia roszczeń, Administrator w niezbędnym ku temu zakresie będzie uprawniony do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych.

Prawo do skargi
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane przetwarzany?

Administrator w większości przypadków przetwarza wyłącznie:

 • podane przez Państwa dowolne hasło (np. imię, nr, pseudonim, nazwisko itp.),
 • nr telefonu,
 • czas złożenia zamówienia,
 • adres rozpoczęcia usługi przewozu,
 • czas podstawienia taksówki,
 • uwagi do zamówienia (np. opis dojazdu, kombi/bus, klimatyzacja, przewóz zwierząt, pomoc przy wsiadaniu itp.),
 • szacunkową cenę za kurs (o ile została ustalona),
 • nagranie zamówienia przewozu taksówką,
 • historię zamówień,
 • informacje o zachowaniu niezgodnym z prawem, albo łamiącym normy współżycia społecznego, którego dopuścił się Klient w trakcie przewozu,
 • dane podane w ew. zgłoszeniu reklamacyjnym.

Podanie hasła, nr telefonu i adresu pod który mamy wysłać taksówkę jest warunkiem przekazania zamówienia do usługodawcy tj przedsiębiorcy taxi.

Jeśli przekazanie zamówienia taksówki następuje przy pomocy Strony, bądź Aplikacji, Administrator może przetwarzać dodatkowo następujące dane:

 • adres zakończenia przewozu,
 • język komunikacji,
 • sposób zapłaty,

Podanie hasła, nr telefonu, adresu rozpoczęcia i zakończenia przewozu jest warunkiem przekazania zamówienia taksówki złożonej przez Aplikację i Stronę.

Realizacja zamówienia przekazanego przez Aplikację, lub Stronę może prowadzić do wygenerowanie dalszych danych w tym danych osobowych. Chodzi o następujące dane:

 • czas trwania przewozu,
 • kwota zapłacona za przewóz,
 • sposób zapłaty: gotówka , voucher z danymi i rodzajem wybranego instrumentu voucherowego, karta płatnicza /kredytowa z danymi tej karty,
 • dane lokalizacyjne Użytkownika na potrzeby danego przewozu,
 • dane adresowe w tym zwłaszcza adresy wprowadzone do Aplikacji,
 • adres poczty elektronicznej e-mail,
 • trasę, na której była wykonywana usługa,
 • adres IP i dane logowania.
 • informacje o zachowaniu naruszającym postanowienia regulaminu korzystania z Aplikacji.

Skąd mamy Państwa dane?
Mamy Państwa dane bezpośrednio od Państwa. Uzyskujemy je przy przekazaniu zamówienia taksówki. W przypadku przekazywania zamówień złożonych przez Aplikację odczytujemy również dane wpisane i udostępnione Aplikacji oraz Stronie.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe
Państwa Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zwłaszcza w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania systemu przekazywania zamawiania taksówki.
Inne podmioty, którym Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe to:

 • Osoby trzecie świadczące dla Administratora usługi prawne, rachunkowe, przetwarzania płatności,
 • Wykonujący usługi IT na rzecz Administratora związane ze Stroną, Aplikacją lub systemem informatycznym Administratora służącym do obsługi zamawiania taksówek,
 • Współpracujący z Administratorem Taksówkarze świadczący usługi przewozu, przy których pośredniczy Administrator. Taksówkarz otrzymuje od Administratora wyłącznie adres rozpoczęcia przewozu i hasło podane przez Państwa przy przekazaniu zamówienia przewozu taksówką, czyli dane, które nie pozwalają Taksówkarzowi Państwa zidentyfikować.
 • Przedstawiciele władz i organy państwowe, na ich uzasadnione prawem żądanie udostępnienia danych osobowych Klienta lub w przypadku uczestnictwa Administratora w prowadzonym przez nie postępowaniu, związanym z Klientem.

W wyjątkowych przypadkach może dojść do udostępnienia lub przekazania danych danych osobowych innemu podmiotowi w przypadku przejęcia Administratora przez inny podmiot, w przypadku zbycia części lub całości przedsiębiorstwa Administratora w przypadku połączenia Administratora z innym podmiotem, lub zmiany formy prawnej Administratora, czy też restrukturyzacji Administratora.

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane?
Przetwarzany Państwa dane od momentu pierwszego przekazania zamówienia taksówki, do czasu określonego w przepisach prawa upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakich mogą wzajemnie dochodzić Klient, Administrator lub Taksówkarz. Czas przechowywania danych może się wydłużyć ze względu na inne ustawowe obowiązki dot. przechowywania danych przewidziane np. w przepisach prawa podatkowego.

Jakie są podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych?

Realizacja zamówienia taksówki i czynności poprzedzające – art. 6 ust 1 lit. b RODO
W celu przekazania zamówienia taksówki Klient dobrowolnie podaje niezbędne dane osobowe potrzebne do przyjęcia i realizacji zamówienia przez usługodawcę tj kierowcę taksówki. Przekazuje te dane przez telefon, bądź wprowadza je na Stronie, lub do Aplikacji. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do pośrednictwa pomiędzy Klientem a Taksówkarzem. Zachowane dane o złożonych zamówieniach służą do zapewnienia Klientowi możliwości pośredniczenia w kolejnych zamówieniach nie tylko klasycznie przy pomocy dyspozytora, ale również w sposób zautomatyzowany. Służy to więc do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed realizacją kolejnego pośrednictwa w przekazaniu zamówienia taksówki.

Interesy prawne Klientów, Administratora i Taksówkarzy - art. 6 ust 1 lit. f RODO
Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i strony trzeciej. Obejmuje to zapewnienie działania zautomatyzowanego systemu pośredniczenia w przyjmowaniu zamówień wykorzystującego dane o wcześniejszych zamówieniach, ew. dochodzenie wzajemnych roszczeń pomiędzy Państwem, Taksówkarzem lub Administratorem. O ile dopuszczą się Państwo łamania przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, bądź rażąco naruszą Państwo postanowienia regulaminu korzystania z Aplikacji, to Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu uniemożliwienia w przyszłości pośredniczenia w zamówieniu taksówki.

Państwa zgoda – art. 6 ust 1 lit. a RODO
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu dostarczania informacji marketingowych, w tym o promocjach, o nowych usługach i funkcjach realizowanych przez Stronę i Aplikację podstawę prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania danych osobowych w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę.

Czy polityka prywatności może się zmienić?
Tak Polityka Prywatności może ulec zmianie. O ile będzie to jednak możliwe Administrator powiadomi Państwa o istotnych zmianach Polityki Prywatności.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Polityka cookies